Forskning styrker dagplejen

30. august 2013
Forskning styrker dagplejen

.
Aalborg kommune skriver:

Dagplejere er kærlige, rolige og tilbyder trygge rammer, som også udfordrer børnene. Det er det generelle billede, som ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet, tegner i sin forskningsrapport Dagplejen i Danmark.

Ole Henrik Hansen har gennem sin forskning undersøgt, om dagplejen, med én voksen og få børn i hjemlige omgivelser, giver gode muligheder for et varierende samspil, som understøtter børnenes udvikling. Konklusionen i rapporten er, at de fleste dagplejere i deres hjem formår at skabe nærhed, fælles opmærksomhed og et udviklende samspil med børnene. Det samme er også tilfældet, når dagplejerne er sammen med børnene i dagplejens legestuer. Det ses dog også i enkelte dagplejehjem, at dagplejeren fejlbedømmer, hvad børnene vil og kan, ligesom der er en tendens til, at nogle dagplejere i legestuen retter deres opmærksomhed mod hinanden og dermed overser børnene.

Undersøgelsen af dagplejen er gennemført ved observationer i dagplejehjem og legestuer i seks kommuner i landet. Dagplejen i Aalborg Kommune har deltaget i undersøgelsen med ni dagplejere og én legestue. Undersøgelsens resultater er generelle, og der udledes ikke specifikke resultater for de enkelte deltagende kommuner.

Øvrige konklusioner i rapporten viser, at de voksne tager mere initiativ til samspil med de ældre børn end med de yngre børn, og de yngre dagplejere løser opgaven bedre end de ældre dagplejere. Rapporten viser også, at det har betydning, at dagplejere har en uddannelse. Det ser også ud som om, at det kan være en fordel at være færre børn tre børn synes at være en god normering.
Ole Henrik Hansen peger i undersøgelsen på fire punkter, som kan hæve kvaliteten i dagplejen. Det handler om at give dagplejerne en pædagogisk uddannelse, at finde de rigtige dagplejere, der kan løse opgaven, at udbygge tilsynet med dagplejerne og endelig at dagplejepædagogerne i højere grad indgår i arbejdet i legestuerne.

Dagplejeleder Dorte Rugholt er glad for rapporten, som med fordel kan bruges til udvikling af Dagplejen i Aalborg Kommune:
Resultaterne kommer ikke bag på mig, og ligger for øvrigt op af andre internationale undersøgelser. Vi arbejder derfor allerede med flere af anbefalingerne. Vi gør meget for at uddanne dagplejerne blandt andet ved at tilbyde dagplejere pædagogisk assistent uddannelse, temadage og kurser.

Ifølge Dorte Rugholt er dagplejepædagogens rolle helt central i dagplejen, da det er dem, der råder og vejleder dagplejerne og fører tilsyn hos dem. De op-fanger hurtigt, hvis der er noget galt hos en dagplejer. Dagplejen har netop udviklet nyt materiale til at understøtte dette arbejde. Dagplejepædagogens arbejde er desuden omlagt, så de er med i legestuerne en gang om måneden. Det næste der igangsættes er en udvidet ansættelsesprocedure.

Det bliver spændende at se resultaterne af disse initiativer. Jeg vil arbejde for, at der kan laves en opfølgende måling, så vi kan se om vores initiativer virker, afslutter Dorte Rugholt.

Familie- og Socialudvalget har i dag fået præsenteret undersøgelsens resultater. Der er i udvalget stor tilfredshed med, at Dagplejen i Aalborg Kommune har deltaget i undersøgelsen, og at resultaterne kan anvendes til konkrete initiativer, som forbedrer kvaliteten af pasningstilbuddet. Set i sammenhæng med forvaltningens egne brugerundersøgelser i Dagplejen, som viser gode resultater ift. forældrenes tilfredshed, bliver opgaven at gøre en god og vel-fungerende dagpleje endnu bedre med de igangsatte og kommende initiativer.