Imponerende, om det lykkes med den planlagte letbane!

22. februar 2014
Imponerende, om det lykkes med den planlagte letbane!

.
Af Arne Lybech

Det er ganske imponerende om det lykkes at gennemføre planerne som Aalborg kommune har om etablering af den 12,5 km lange letbane fra Mølholm i vest til Universitetet og Aalborg Universitetshospital i øst med 24 stoppesteder. En pris til anslået 1.1 milliard kroner.
Aalborg kommune har udsendte denne pressemeddelelse:

COWI-ledet team bliver rådgiver for Aalborg Letbane

Efter en offentlig udbudsrunde er et team bestående af COWI, SYSTRA, Henning Larsen Architects og Kristine Jensens Tegnestue blevet valgt til at udarbejde analyser for henholdsvis en letbane- og en busbaseret-løsning i Aalborg Kommune.
Det tekniske analysearbejde skal foregå frem til efteråret 2015, og skal danne baggrund for en endelig lokalpolitisk beslutning.

I 2013 lavede Region Nordjylland, NT og Aalborg Kommune en foranalyse af første etape af Aalborg Letba-ne sammen med COWI. Nu fortsætter arbejdet med de tekniske undersøgelser. Staten finansierer halvdelen af de ca. 12 mio. kr., som analysen forventes at koste og de øvrige parter finansierer resten.

Regeringen satser på kollektiv trafik ved at reservere 28,5 mia. kr. i Togfonden. Det betyder, at der bliver etableret en hurtig og mere miljøvenlig jernbane mellem de største byer i Danmark. Og derfor skal der også være hurtige og effektive transportløsninger internt i byen. Letbanen er et naturligt lokalt led i at udnytte statens omfattende investering i den kollektive trafik.

Fremskrivningerne peger på, at der i 2025 vil være 25.000 flere indbyggere, 5.000 nye boliger og 3.000 nye arbejdspladser i Aalborg Kommune. Meget af væksten vil ske der, hvor letbanen kommer til at køre. Det understøtter planerne om en letbane.

Letbanen skal også betjene det nye Aalborg Universitetshospital. På den måde bliver der sikret let adgang for de ca. 6.000 ansatte, 500.000 årlige patienter og de mange besøgende.

Direktør for NT, Jens Otto Størup forklarer:
– Udviklingen kræver, at vi nytænker den kollektive trafik i Aalborg. En letbane vil understøtte en bæredygtig udvikling af byen, og kan transportere mange passagerer.

Idéfase i april
Et anlægsarbejde af denne størrelse og karakter kræver et godt og velfunderet grundlag for den politiske beslutningsproces. Beslutningsgrundlaget består både af en teknisk/økonomisk rapport (en udredningsrap-port) og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

I udredningsrapporten vil følgende forhold blandt andet blive belyst: Linjeføring, stationer, trafikale effekter for både kollektiv trafik og vejtrafik, sikkerhed, anlægs-, drifts- og samfundsøkonomi samt finansiering og organisering.

I VVM-redegørelsen bliver følgende forhold belyst: Planforhold, miljøeffekter, indpasning i byrum, tiltag, der kan medvirke til at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger (afværgeforanstaltninger) og evt. alternativer.

I forbindelse med VVM-redegørelsen vil alle blive inviteret til at komme med ideer. Det vil ske i april.