Millioner til energirenovering og klimatilpasning i udlejningsejendomme

14. oktober 2015
Millioner til energirenovering og klimatilpasning i udlejningsejendomme

Pressemeddelelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

.

27. mio. kroner i 2015 og 50 mio. kr. i hvert af de følgende to år ligger klar til at støtte energirenoveringer og klimatilpasning af private lejeboliger.

Regeringen har sammen med DF, ALT, SF og KF aftalt at videreføre BoligJob-ordningen i en mere grøn udgave, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Og som noget nyt er BoligJob-ordningen allerede fra 2015 udvidet til at omfatte det private udlejningsbyggeri således, at både lejere og ejere kan få gavn af ord-ningen til energibesparende initiativer og initiativer vedrørende klimatilpasning.

Som boligminister er jeg glad for, at den brede aftale om videreførelse af BoligJob-ordningen allerede her i 2015 som noget nyt kommer til at omfatte de private lejeboliger. Udvidelsen af BoligJob-ordningen giver mulighed for, at der kan reserveres tilskud til både energibesparende initiativer og initiativer, der vedrører klimatilpasning, siger udviklings-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Det er vigtigt, at der også gennemføres energi- og klimatilpasningsinitiativer i udlejningsejendommene. Og så er ordningen oven i købet en win-win-situation. Lejerne får et bedre indeklima og undgår oversvømmelsesskader, uden at de samlede boudgifter stiger, og udlejeren får mulighed for at få et højere afkast af energi og klimainvesteringen, siger ministeren.

Fakta om puljen
Puljen kan søges til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til arbejderne, dog maksimalt 30.000 pr. bolig og 1,5 mio. kr. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr. Herudover kan puljen støtte rådgivning til lejerne om bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Udlejeren kan reservere et tilskud så snart han har en positiv tilkendegivelse fra et flertal af beboerne om, at de er interesserede i, at der arbejdes videre med et energi- eller klimatilpasningsprojekt for ejendommen. Herefter er der et halvt år til at udarbejde et projekt. De arbejder, som ender med at indgå i det endelige projekt, skal både udlejeren og et flertal af lejerne være enige om.

Ansøgning om reservation af tilskud:
1. Få et flertal af beboernes tilkendegivelse af, at de er interesserede i at arbejde videre med et energirenoveringsprojekt. Anvend skema som findes på www.uibm.dk
2. Udfyld det digitale ansøgningsskema på www.uibm.dk og vedlæg interesseerklæringer fra lejere senest den 23. november 2015
3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn om reservation af tilskud

Der kan ydes tilskud til:
Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold
Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. www.klimatilpasning.dk.
Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement 2010
Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål om puljen kan rettes til Pia Scott Hansen tlf. 41 71 78 52.